ห้ามมีช่องว่าง หรือ ห้ามใช้อักขระพิเศษ - ความยาวอย่างน้อย 5 ตัวอักษร

ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือไม่ต้องใส่ -

Password (ขั้นตํ่า 8 ตัวอักษร)